سازمان قطار شهری شیراز

انجام مطالعات اولیه سیستم حمل و نقل عمومی شیراز در سال 1355 توسط مشاور خارجی و پس از آن انجام مطالعات جدید شهر شیراز در سال 1369 توسط جمعی از اعضا هیئت علمی دانشگاه و تائید ضرورت استفاده از شبکه ریلی به عنوان توسعه سیستم حمل و نقل عمومی صورت گرفت.

مطالعات قبلی شهر شیراز در جهت تکمیل و تدوین مطالعات جامع حمل و نقل عمومی در سال 1378 بازبینی شد و مسیرهای مناسب جهت راه اندازی مترو و در نهایت انتخاب و ارائه گزینه برتر از بین آنها ارائه گردید.

سازمان قطار شهری شیراز در سال 1380 تاسیس و عملیات اجرایی خط 1 قطار شهری شیراز در سال 1381 آغاز گردید.

به اشتراک گذاری