نیروهای انسانی


توانمندی منابع انسانی شرکت بالغ بر 250 نفر نیروی کارآمد بوده که 80 درصد آن ها دارای مدرک کارشناسی و بالاتر است.


به اشتراک گذاری