- رتبه یک راه آهن

- رتبه یک تاسیسات، برق و مکانیک

- رتبه یک ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

- کسب رتبه A در خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای در اجرای پروژه های حوزه حمل و نقل ریلیبه اشتراک گذاری