• عضویت در انجمن بین المللی حمل و نقل عمومی UITP
  • عضویت در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  • عضویت در خانه اقتصاد ایران
  • عضویت در انجمن مهندسان مکانیک ایران


به اشتراک گذاری