• تجهیزات برقی، پست های فشار قوی، پست های رکتیفایر، پست های فشار ضعیف، سیستم تماسی (ریل سوم و شبکه بالاسری)
  • سیستم های تهویه، شبکه های آبرسانی و فاضلاب به همراه ایستگاه های پمپاژ، سیستم های اطفا حریق آبی و اتوماتیک گازی، سیستمهای زهکشی و انتقال آب
  • تجهیزات و سیستمهای مخابراتی
  • تجهیزات و سیستمهای کنترلی

به اشتراک گذاری