تستهای استاتیک و دینامیک قطارهای ساخت شرکت واگن سازی تهران

تستهای استاتیک و دینامیک قطارهای ساخت شرکت واگن سازی تهران با نظارت کارشناسان شرکت مهندسین مشاور بهرو بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته است و ۴۲ دستگاه واگن تولیدی از ۷۰ دستگاه تحویل شده است.


به اشتراک گذاری

مطالب مرتبط