حمل و نقل ریلی و جاده ای:

v      مشاور کارفرمای سیویل، تجهیزات، ناوگان و بهره برداری خط 7 متروی تهران

v         مشاور کارفرمای سیویل، تجهیزات، ناوگان و بهره برداری خط 6 متروی تهران

v         مشاور طراح خط یک تراموای رشت

v        مشاور و ناظر بهسازی خط 5 متروی تهران (خط تهران-کرج)


ساختمان و ابنیه:

v     مشاور طراح چندین ایستگاه و هواکش در خط 4 متروی تهران (ایستگاه های میدان انقلاب، شهدا و تئاترشهر)

v     مشاور طراح چندین ایستگاه و هواکش در خط 3 متروی تهران 

v     مشاور طراح پارکینگ اکباتان خط 4 متروی تهران

v     مشاور و نظارت ایستگاه O2 و Q2 خط 2 قطار شهری اصفهان

v     مشاور طراح 6 مجتمع ایستگاهی در تهران


تاسیسات و تجهیزات:

v     مدیر طرح تاسیسات و تجهیزات خط 4 متروی تهران 

v        مدیر طرح تاسیسات و تجهیزات خط 3 متروی تهران

v     مشاور طراح چند پست برق در خطوط متروی تهران

v     مشاور طراح تجهیزاتی چندین هواکش در خطوط متروی تهران

v     مشاور و نظارت تامین، خرید و نصب آسانسور و پله برقی های ایستگاه های متروی تهران

 

ناوگان، تجهیزات پایانه و بهره برداری:

v         مشاوره و نظارت ناوگان خطوط مترو تهران 

v     مشاوره و نظارت ناوگان خطوط متروی شیراز

v         مشاور طراح تراموای فرودگاه شیراز 

v     مشاور طراح ناوگان تراموای خط 1رشت

به اشتراک گذاری