• رتبه یک راه آهن
  •  رتبه یک تاسیسات، برق و مکانیک
  •  رتبه یک ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
  •  کسب رتبه A در خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای در اجرای پروژه های حوزه حمل و نقل ریلی

  4گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

 2گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

عضویت های بهرو

عضویت بهرو

گواهینامه بهرو

 تقدیرنامه‌های بهرو 3

 تقدیرنامه‌های بهرو 2

 تقدیرنامه‌های بهرو

  • عضو حقوقی ممتاز در انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران
  • عضویت در انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • عضویت در انجمن خانه اقتصاد ایران
  • عضویت انجمن حمل‌ونقل عمومی (UITP)

عضویت بهرو 4

عضویت بهرو 2

عضویت بهرو

انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی

  • کسب تندیس‌ها و عناوین مختلف در جهت ارائه خدمات با کیفیت در حوزه حمل‌ونقل ریلی
تقدیرنامه و تندیس بهرو
تقدیرنامه و تندیس بهرو 2

تقدیرنامه و تندیس بهرو 4

به اشتراک گذاری