• رتبه یک راه آهن
  •  رتبه یک تاسیسات، برق و مکانیک
  •  رتبه یک ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
  •  کسب رتبه A در خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای در اجرای پروژه های حوزه حمل و نقل ریلی

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

  • عضویت در انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • عضویت در انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی 
  • عضویت در انجمن خانه اقتصاد ایران
  • عضویت انجمن حمل‌ونقل عمومی (UITP)

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو


  • کسب تندیس‌ها و عناوین مختلف در جهت ارائه خدمات با کیفیت در حوزه حمل‌ونقل ریلی
تقدیرنامه و تندیس بهرو
تقدیرنامه و تندیس بهرو

تقدیرنامه و تندیس بهرو

به اشتراک گذاری