گواهینامه‌ها و عضویت‌های مهندسین مشاور جامع بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌ها

  • رتبه یک راه آهن
  •  رتبه یک تاسیسات، برق و مکانیک
  •  رتبه یک ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
  •  کسب رتبه A در خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای در اجرای پروژه های حوزه حمل و نقل ریلی

 2گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

گواهینامه و تقدیرنامه‌های بهرو، عضویت بهرو

 تقدیرنامه‌های بهرو 3

 تقدیرنامه‌های بهرو 2

 تقدیرنامه‌های بهرو

عضویت‌ها

  • عضو حقوقی ممتاز در انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران
  • عضویت در انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • عضویت در انجمن خانه اقتصاد ایران
  • عضویت انجمن حمل‌ونقل عمومی (UITP)

عضویت انجمن مهندسان مکانیک ایران شرکت بهرو

عضویت خانه اقتصاد شرکت بهرو

عضویت UITP شرکت بهرو


افتخارات

  • کسب تندیس‌ها و عناوین مختلف در جهت ارائه خدمات با کیفیت در حوزه حمل‌ونقل ریلی

افتخارات بهرو
تندیس مهندسین مشاور بهرو

تندیس بهرو

به اشتراک گذاری