سامانه‌های اداری مهندسین مشاور جامع بهرو

اتوماسیون اداری بهرو

نکته: دسترسی به این 👆 سامانه صرفا از طریق شبکه داخلی مقدور است.

حضور و غیاب بهرو

فیش حقوقی بهرو

سامانه قرارداد دیجیتال بهرو

FTP

به اشتراک گذاری