محمدعلی کارآمد

محمدعلی کارآمد


مدرک تحصیلی:

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رزومه محمدعلی کارآمد


به اشتراک گذاری