امیر سعید نیاورانی

امیرسعید نیاورانی


مدرک تحصیلی:

کارشناس مهندسی برق قدرت از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رزومه سعید نیاورانی


به اشتراک گذاری