ابراهیم قریشی

سید ابراهیم قریشی


مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران

رزومه ابراهیم قریشی


به اشتراک گذاری