معاونت نظارت و رسیدگی مهندسین مشاور جامع بهرو

 معاون نظارت و رسیدگی بهرو

امیرحسین صارم اصلانی

معاونت نظارت و رسیدگی

(رزومه)

مهدی استاد علیپور

مدیریت نظارت مرکزی و HSE

مهدی استادعلیپور مجرد

(رزومه)

روح‌اله کریمی

مدیریت پیمان و رسیدگی ساختمانی

روح‌الله کریمی

(رزومه)

محمدعلی کارآمد

مدیریت پیمان و رسیدگی تجهیزات

محمدعلی کارآمد

(رزومه)

مدیریت امور مشاوران و مناقصات

مدیریت امور مشاوران و مناقصات

به اشتراک گذاری