مدیریت نظارت و رسیدگی مهندسین مشاور جامع بهرو

مدیر نظارت و رسیدگی

مهدی استاد علیپور

مدیر نظارت مرکزی و HSE

مهدی استادعلیپور مجرد

(رزومه)

روح‌اله کریمی

مدیر پیمان و رسیدگی ساختمانی

روح‌الله کریمی

(رزومه)

محمدعلی کارآمد

مدیر پیمان و رسیدگی تجهیزات

محمدعلی کارآمد

(رزومه)

مدیریت امور مشاوران و مناقصات

مسئول امور مشاوران و مناقصات

به اشتراک گذاری