معاونت ساختمانی مهندسین مشاور جامع بهرو

اسداله حسومی

اسدالله حسومی

معاونت ساختمانی

(رزومه)

سید نوید قائمی

مدیریت سازه

سیدنوید قائمی

(رزومه)

بابک سهمانی

مدیریت معماری و شهرسازی

بابک سهمانی

(رزومه)

مهدی گفتاری

مدیریت مسیر و روسازی، سیویل

مهدی گفتاری

(رزومه)

مدیریت تاسیسات عمومی ساختمان

مدیریت تاسیسات عمومی ساختمان

مدیریت ژئوتکنیک

مدیریت ژئوتکنیک 

مدیریت ترافیک

مدیریت ترافیک


به اشتراک گذاری