مدیریت ساختمانی مهندسین مشاور جامع بهرو

اسداله حسومی

اسدالله حسومی

مدیر ساختمانی

(رزومه)

مدیریت تاسیسات عمومی ساختمان

مسئول سازه

حامد شیخ‌زاده

(رزومه)

بابک سهمانی

مسئول معماری و شهرسازی

بابک سهمانی

(رزومه)

مهدی گفتاری

مسئول مسیر و روسازی، سیویل

مهدی گفتاری

(رزومه)

مدیریت تاسیسات عمومی ساختمان

مسئول تاسیسات عمومی ساختمان
مسئول ژئوتکنیک 
مسئول ترافیک


به اشتراک گذاری