مدیریت فنی و مهندسی مهندسین مشاور جامع بهرو


مدیر فنی و مهندسی

مدیریت تحقیق و توسعه

مسئول طراحی سیستم و تعالی سازمانیمدیریت تحقیق و توسعه

مسئول امور قراردادها و مناقصات

فرشته محمدنیا

(رزومه)

دانیال ذوالفقاری

مسئول دانش و امور پژوهشی

دانیال ذوالفقاری

(رزومه)

مدیریت تحقیق و توسعه

مسئول کنترل و تضمین کیفیت

(QA/QC)به اشتراک گذاری