معاونت فنی و مهندسی مهندسین مشاور جامع بهرو

معاون فنی و مهندسی بهرو

محسن رضایی

معاونت فنی و مهندسی

(رزومه)

مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت امور قراردادها

دانیال ذوالفقاری

مدیریت دانش و امور پژوهشی

دانیال ذوالفقاری

(رزومه)

حسین فرزام‌منش

مدیریت طراحی سیستم و تعالی سازمانی

حسین فرزام‌منش

(رزومه)

مدیریت کنترل و تضمین کیفیت

(QA/QC)


به اشتراک گذاری