مدیریت ناوگان و بهره‌برداری مهندسین مشاور جامع بهرو

کریم شادی

مدیر ناوگان و بهره‌برداری

(رزومه)

مدیریت بهره‌برداری

مسئول بهره‌برداری

داریوش مددی

مسئول ناوگان

داریوش مددی

(رزومه)

مسئول تجهیزات دپو

به اشتراک گذاری