معاونت پشتیبانی مهندسین مشاور جامع بهرو

معاون پشتیبانی بهرو

امیرحسین صارم اصلانی

معاونت پشتیبانی

(رزومه)

مدیریت اموال و انبار

مدیریت امور مالی و بیمه

مدیریت اموال و انبار

مدیریت اموال و انبار

مدیریت پشتیبانی و خرید


به اشتراک گذاری