مدیریت پشتیبانی مهندسین مشاور جامع بهرو

مدیر پشتیبانی


مسئول انتظامات
مسئول امور مالی و بیمه

الهه سیدین

(رزومه)


مسئول بازرگانی و انبار

الهه سیدین

(رزومه)


مسئول بازاریابی و جذب پروژه

گرشاسب خزائینی

(رزومه)


مسئول فناوری اطلاعات

رحمان قاسمی

(رزومه)


مسئول قراردادهای شرکت و مناقصات

فرشته محمدنیا

(رزومه)


مسئول منابع انسانی

مریم امیری

(رزومه)


به اشتراک گذاری