مدیریت پروژه‌های تهران مهندسین مشاور جامع بهرو

حمیدرضا ضامنی

مدیر پروژه خط 3

حمیدرضا ضامنی

(رزومه)

شاهرخ حیدری

مدیر پروژه خط 7

شاهرخ حیدری

(رزومه)
مدیر پروژه ناوگان


مدیر پروژه خط 6

ولی‌االه ملائی باغبانان

(رزومه)

بابک سهمانی

مدیر پروژه مجتمع‌های ایستگاهی

بابک سهمانی

(رزومه)

محمدرضا سلیمان‌بیگی

 مدیر پروژه خط 4

محمدرضا سلیمان بیگی

(رزومه)
مدیر پروژه AVL
مدیر پروژه طراحی ایستگاه‌های S4 و T4 خط 4 متروی تهران

به اشتراک گذاری