مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسین مشاور جامع بهرو

محمدمهدی سراجچی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نت

محمدمهدی سراجچی

(رزومه)


به اشتراک گذاری