مدیریت PMO مهندسین مشاور جامع بهرو
مدیر PMO

مدیریت تحقیق و توسعه

مسئول طراحی سیستم و تعالی سازمانیدانیال ذوالفقاری

مسئول دانش، آموزش و تحقیق

دانیال ذوالفقاری

(رزومه)

مصطفی ارسلانی مقدم

کنترل و مدیریت پروژه

مصطفی ارسلانی‌مقدم

(رزومه)

به اشتراک گذاری